Styrelsen

Medarbetare / Ledningen

Styrelsen är föreningen Teater De Vill:s beredande, verkställande och förvaltande organ då årsmötet ej är samlat. Styrelsen består av ordförande och minst 3 övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare samt ev. övriga ansvarsområden. Styrelsen utser också konstnärlig ledare (en eller flera) för föreningen. Den konstnärlige ledaren handhar övergripande ansvar för den löpande verksamheten inom organisationen.

Cecilia Säverman
Cecilia Säverman
Johan Bössman
Johan Bössman
Tobias Andersson
Tobias Andersson
Veronica Wollmén
Veronica Wollmén